Home / Berita / Majlis Khatam Al-Quran sempena Jubli Emas

Majlis Khatam Al-Quran sempena Jubli Emas

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, kelmarin berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Menaiki Takhta. Majlis yang penuh keberkatan itu berlangsung di Istana Nurul Iman

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*